ADVOKÁTSKA  KANCELÁRIA

JUDr. Tomáš Mutkovič

POSKYTOVANÉ   SLUŽBY

Advokát a Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Mutkovič poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo fyzickým i právnickým osobám. Zo širokého rozsahu právnych služieb sa zameriavame najmä na občianske, rodinné, obchodné, trestné a správne právo, s akcentom na sporovú agendu, služby však klientom poskytujeme i v ostatných právnych oblastiach. S cieľom zabezpečiť pre klientov komplexný právny servis v najvyššej možnej kvalite, spolupracujeme s rôznymi odborníkmi i mimo oblasti práva. Nezanedbateľný prínos pre klientov predstavuje i naša úzka spolupráca s obchodnou spoločnosťou špecializujúcou sa na detektívne služby. 

Naša advokátska kancelária má sídlo v okresnom meste Hlohovec s pôsobnosťou najmä na Hlohovec a okolitý región, advokátsku činnosť však vykonávame v rámci celého územia Slovenskej republiky. Služby a poradenstvo poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku. 

V prípade záujmu o právne služby našej advokátskej kancelárie nás neváhajte kontaktovať. Dohodnite si stretnutie u nás a poradí Vám advokát.

KOĽKO STOJÍ PRÁVNIK - ADVOKÁT ?

Advokát je právnik oprávnený poskytovať právne služby za odplatu, pričom musí spĺňať predpoklady výkonu advokácie stanovené zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a byť zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Spôsob určenia a výšku odmeny advokáta upravuje všeobecne záväzný právny predpis - vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody o jej výške medzi advokátom a klientom, a to pred tým, ako advokát začne poskytovať právne služby. Ak nie je odmena advokáta stanovená dohodou, vo veci klienta sa na stanovenie odmeny použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene. Jej výpočet závisí od konkrétnej právnej veci klienta, ktorá má byť predmetom poskytovaných právnych služieb a počtu úkonov právnej služby. Advokát má popri odmene aj nárok na:

  • náhradu hotových výdavkov, ktoré advokát účelne a preukázateľne vynaložil v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, ide najmä o súdne poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a
  • náhradu za stratu času, ktorý advokát strávil cestovaním mimo jeho sídla v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Či už je odmena advokáta určená dohodou, alebo sa aplikuje tarifná odmena, klient je vždy vopred informovaný o spôsobe určenia jej výšky. Pre prípad, že máte záujem oboznámiť sa s textom uvedeného predpisu, uvádzame odkaz na účinné znenie vyhlášky. V prípade akýchkoľvek otázok vo vzťahu k odmene advokáta a jej presnému stanoveniu pre Váš právny prípad nás môžete kontaktovať.

V záujme komfortu klientov pri platení za služby v našej advokátskej kancelárii poskytujeme možnosť  bezhotovostných úhrad prostredníctvom platobných kariet a tiež službami Google Pay a Apple Pay.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Nižšie uvádzame niekoľko odkazov na internetové stránky, ktoré pri svojej práci advokáta často využívame a svojim zameraním môžu byť pri hľadaní informácií a riešenia vo Vašej záležitosti užitočné a nápomocné aj Vám. V každom prípade môžete našu advokátsku kanceláriu kontaktovať a s riešením Vám rád pomôže odborník - náš právnik.


odkazy na stránky niektorých verejných registrov, portálov a stavovských organizácií vybraných právnických profesií na Slovensku:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA                                  JUDr. Tomáš Mutkovič

sídlo:    SNP 10, 920 01 Hlohovec 
mobil:  +421 903 856 642
email:
  advokat@mutkovic.sk

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Mutkovič, s.r.o.
je ako obchodná spoločnosť oprávnená poskytovať právne služby zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 46910/T, IČO: 53 121 279
a konateľ v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 7707
máme uzatvorenú zmluvu pre poistenie zodpovednosti pri výkone advokácie na poistnú sumu vo výške 1.500.000 EUR